حرفه ای ها و توسعه دهنده های واقعی دنیای گنو/لینوکس چگونه با مبتدی ها رفتار میکنند؟

در این مقاله میبینیم حرفه ای های دنیای گنو/لینوکس چگونه با مبتدی ها صحبت میکنند .